Budaya

MARSIDAO-DAO (episode 28)

Marsidao dao grafis
Marsidao dao grafis

Novel Mandailing

Nanisuratkon : Dahlan Batubara

Kuhur-kuhur Si Siti i dapur, marsiuman-umanan dohot sora ni tarahim i masojid. Mardahan manggule i marayak kotu Subuh, ima nangkan na giot kehe marsidao-dao. Dung sumbayang Subuh, ipalalusa mangan i dapur i sada-sadasa. Pinomparna na modom dope mungkor marsitune-tunean.

Marayak mangalao tingon bagas i, ingotisa Si Poso i pantar tonga i, mandokon so igoruksa pintu bagas.

“Indahan muyu madung ma itoru tudung nasi i. Jago-jago anggimu nadua ulang jabat itangkangi alak da, Amang,” ningna tu Si Poso salaos karuar tingon bagas.

“Olo, Umak,” ning Si Poso sareto mengaligi inangna mangalao i golap-golap bontar sogot ni ari i, jing-jing tajak dohot pangkurna, aronduk sandang i abara siamun ganan ni boal nangkan mangomo marsidao-dao tu huta balian. Igoruk Si Poso pintu bagas, dungi ipapodomna mulakan tu pantar tonga i.

I topi dalan godang an, i ngali ni ari, jong-jong alai opat painte motor Anatra. Sada dua motor mamolusi les mangolu suluna sior. Sasanoli sulu ni motor i ona tu alai. Ngada sajia onok, ro ma tarida motor Anatra, i paostang Saleha tangan nia managambat Anatra i. Dung so motor i, manaek alai opat, dungi mardalan motor i.

Urang sian pukul 6 manyogot ma tolap ni motor i tu huta Huraba. Dung ilehen alai tambang ni alai tu par motor i, mangalao ma alai tu banjar ni huta Huraba i.

Ipajuguk alai opat i pantil-pantil na i jolo lopo na ilambung masojid i. Alak na markopi i lopo i taili tu alai. Bope taili, ngada be nasihil niroa ni alai, harana madung iboto alai do aroro ni inang-inang na opat i, ima namanjalaki pangomoan i huta i.

Inda sajia onok, aruar sada bayo tingon bagasan lopo i, manopotkon alai. “Bo, ma tolap komu uida,” ningna adop Saleha.

“Olo, Ompung Dongan. Tai, namanjalaki dope ami, harana inda dong namarjanji sadarion” ning Saleha.

“Bo, soni do,” ning bayo i.

“Olo, baya. Andigan homu mangalam-lam, so ami mangkarejohonna,” ning Marmah.

“Ra dope luas poken. Udokon tu homu tongkin nai, so homu mangalam-lamna” ning bayo i salaos manyirik tu Si Siti.

“Jadima, Ompung Dongan,” ning Saleha.

“Martamba uida rombongan muyu,” ning bayo i sareto mayirik mulak tu Si Siti mambaen Si Siti munduk adop toru.

“Olo, goarna Siti, on dope ia dohot, sonjia mantong, i huta nami ma maol pangomoan,” ning Saleha.

“Bo baya. Mudah-mudahan les adong dei nian i huta on pangomoan asal ma dompak karejo saba alak. Batas markopi ma jolo, so upangido inumon,” ningna.

“Nangkon be, Ompung Dongan. Tarimokasima. Kuliling ma ami jolo,” ning Saleha.

“Jadima, dongan,” ning bayo i laos mangalao mulak tu bagasan lopo i.

Ipasahat alai aronduk ni alai tu parlopo i dompak so kehe uliling banjar manyapai pangomoan. Siti dohot Saleha tu banjar ni lopo i; Marmah dohot Murni tu banjar na i siborang masojid.

“Sapai mu tu uda Makruf, dungi tobang Minah, aturanna adong dope naso tarpangkur saba ni alai i,” ning Saleha tu Marmah.

“Olo, Eda,” ning Marmah.

Mangalao Si Siti dohot Saleha i banjar i, nangkan tu bagas ni Badarun sanga bagas ni Jatogar. Soni muse tu bagas ni Jaleha sanga bagas ni Kasirun. Harana tu saba ni alak on do na dodas alai mangomo. Bahat dope sapetona i banjar na sihil nai na itandai alai nampuna saba na bolak-bolak, na dodas alai mangomona, tai i banjar on majolo alai marsapa.

“Bayo napangkulingkon kita i, goarna si Karim dei. Ami sajo dei langganan mangomo saba nia. Lima saba nia, bolak-bolak muse,” ning Saleha.

“Oh, laik mantong so narosuan ia tu homu,” ning Siti.

“Olo, tai tu ho sajo nangkin mata nia, hahaha,” ning Saleha.

“Imada, ila doma roangku,” ning Siti.

“Tai antong, na degesan ko dabo, manis muse, jop roa pamatai ho. Inda cocok ko dabo mangomo saba baen manis ni rupomu, Eda,” ning Saleha salaos manyibit isang Si Siti.

“Puji baen,” ning Siti.

Dompak so tolap alai tu bagas ni Badarun, ro Si Marmah mandokon madung adong pangomoan mamangkur tu saba ni Makruf.

“Bo, anggo soni tu si ma ita mangomo. Tai, les usapai jolo uda Badarun dohot amantua Jatogar, nga sabinoto dapot janji dohot alai aduan ni ari. Pajolo ma tu lopo an,” ning Saleha salaos palalu alalao dohot Siti tu bagas ni Badarun.

Sonima alai na marsidao-dao manjalai pangomoan i huta balian. Sian lopo i, mangalao ma alai tu saba ni si Makruf, tar 15 minit daona mangalao tingon huta i, nangkan mamangkur saba ni alak i huta Huraba i. Mangomo mangopkop upa, na mamparkayaon boti pasikola pinomparna. Angke, alai opat madung bariba tangan ma sudena. Ngada adong be alaklaina dongan parsilaungan, dongan sagogo boti dongan saindege sapangambe, dongan pagodang-godang pinompar. Ima gorit ni ngolu dung jumolo amang ni daganakna, na nisaba ni alak doma sasadari, na manaonkon udan boti las ni ari. (marsambung)

Comments

Komentar Anda

Silahkan Anda Beri Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.